ÖN İNCELEMEDE KONTOLÜ GEREKEN HUSUSLAR

Wednesday, October 19, 2011 4:22:00 PM

*  Bu formda ilgili yerlerin işaretlenmesi ve gerektiğinde ilgili yerlerde kısa boşlukların doldurularak, formun ön inceleme tutanağına eklenmesi önerilmektedir.

 

 1. Ön İncelemenin Duruşmalı Yapılıp Yapılmadığı

o Ön inceleme duruşmasız yapılmıştır

(HMK m. 138’deki durumda duruşma açılmayabilir)

 

o Ön inceleme duruşmalı yapılmıştır

 

 

 1. Ön İncelemede Yapılan İşlemler

 

 1. Dava Şartları Bakımından

 

 1. Türk mahkemelerinin yargı hakkı mevcut mu?

o Mevcut  o Mevcut değil

Kısaca yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. Yargı yolu caiz mi?

o Caiz  o Caiz değil

Kısaca yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. Mahkeme görevli mi?

o Görevli  o Görevli değil

Kısaca yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. Yetkinin kesin olduğu hâllerde, mahkeme yetkili mi?

o Kesin Yetki Yok  o Yetkili  o Yetkili değil

Kısaca Yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. Taraflar, taraf ehliyetine sahip mi?

o Taraf ehliyeti var  o Taraf ehliyeti yok

Kısaca Yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. Taraflar dava ehliyetine sahip mi?

o Dava ehliyet var  o Dava ehliyeti yok

Kısaca Yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. Kanunî temsilci atanması gereken haller de bunun gereği yerine getirilmiş mi ya da temsilci gerekli niteliğe sahip mi?

o Kanunî temsilci söz konusu değil  o Temsilcide eksiklik yok

o Temsilci de eksiklik var

Kısaca Yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. Dava takip yetkisinin söz konusu olduğu hallerde bu tamam mı?

o Dava takip yetkisi sorunu yok  o Dava takip yetkisi sorunu var

Kısaca Yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekil davaya vekâlet ehliyetine sahip mi ve usûlüne uygun düzenlenmiş bir vekâletnamesi mevcut mu?

o Vekil Yok  o Vekâlet ehliyetinde sorun yok

o Vekâlet ehliyetinde sorun var

Kısaca Yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. Davacı yatırması gereken gider avansını yatırmış mı?

o Gider avansı yatırılmış  o Gider avansı yatırılmamış

Kısaca Yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. Teminat gösterilmesi gerekiyor mu, bu karar yerine getirilmiş mi?

o Teminat göstermek gerekmiyor  o Teminat gösterilmiş

o Teminat gösterilmemiş

Kısaca Yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. Davacının, dava açmakta hukuki yararı mevcut mu?

o Hukukî yarar mevcut  o Hukukî yarar mevcut değil 

Kısaca Yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. Aynı dava, daha önceden açılmış ve hâlen görülüyor mu (derdest mi)?

o Derdestlik yok  o Derdestlik var

Kısaca Yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. Aynı dava hakkında daha önce verilmiş kesin hüküm var mı?

o Kesin hüküm yok  o Kesin hüküm var

Kısaca Yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. Özel dava şartı mahiyetinde başkaca bir dava şartı var mı?

o Özel dava şartı yok  o Özel dava şartı var ve dava şartı mevcut

o Özel dava şartı var ve dava şartı mevcut değil

Kısaca Yapılan işlem………………………………………………………………

 

 

 1. İlk İtirazlar Bakımından
 1. Yetki itirazı yapılmış mı ve sonucu nedir?

o Yetki itirazı yok

o Yetki itirazı var ve mahkeme yetkili 

o Yetki itirazı var mahkeme yetkisiz

Kısaca Yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. İşbölümü itirazı yapılmış mı ve sonucu nedir?

o İşbölümü itirazı yok

o İşbölümü itirazı var ve dava mahkemenin işbölümünde 

o İşbölümü itirazı var ve mahkemenin işbölümünde değil

Kısaca Yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. Tahkim itirazı yapılmış mı ve sonucu nedir?

o Tahkim itirazı yok

o Tahkim itirazı var ve itiraz yerinde 

o Tahkim itirazı var ve itiraz yerinde değil

Kısaca Yapılan işlem………………………………………………………………

 

 1. Tarafların İddia ve Savunmaları ile Uyuşmazlık Noktaları Bakımından

o Davacının iddiaları özetle tutanağa geçirilmiştir

o Davalının savunmaları özetle tutanağa geçirilmiştir

o Tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde uyuşmazlık noktaları somut olarak tutanağa geçirilmiştir

 

 1. Tarafların Sulh Olup Olmadıkları ve Sonucu Bakımından

o Taraflar sulh olmamışlardır

o Taraflar sulh olmuşlardır

 

 1. Esasa İlişkin Süreler Bakımından (Süreler bakımından sorun olup olmadığı tespit edilip, bu konudaki karar ise ilk tahkikat duruşmasının başında verilecektir)

o Hakdüşürücü süre veya zamanaşımı def’i söz konusu değildir

o Hakdüşürücü sürenin incelenmesi gerekmektedir

o Zamanaşımı def’i vardır ve incelenmesi gerekmektedir

 

Comments are closed on this post.
Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 | | HTML 5 | CSS